Δικαιολογητικά για έξοδα κηδείας

Αίτηση του δικαιούχου, του οποίου το όνομα είναι στο τιμολόγιο (χορηγείται από την Υπηρεσία)

Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντος/της θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσης του για ακύρωση από την Υπηρεσία

Δύο (2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου

Πρωτότυπο & εξοφλημένο τιμολόγιο του γραφείου τελετών με το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου(εάν είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του θανόντος/της θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα. (Στην περίπτωη που πρόκειται να πάρει χρήματα από άλλο φορέα θα πρέπει να αναφέρει από ποιον)

Εάν ο θανών/η θανούσα είναι:
Συνταξιούχος ή συνταξιούχος εκ Μεταβιβάσεως 
απαιτείται Πιστοποιητικό διαγραφής του θανόντος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Μέλος συνταξιούχου (εν ζωή), απαιτείται  Πιστοποιητικό Συνταξιοδοτικής Κατάστασης είτε βεβαίωση ή έγγραφο από το Γενικό  Λογιστήριο του Κράτους όπου θα π

ροκύπτει η ιδιότητα του άμεσα συνταξιούχου (πολιτικός ή στρατιωτικός)

Φωτοτυπία του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός IBAN του τραπεζικού λογαριαμού του δικαιούχου πληρωμής.
Προσοχή!Το όνομα του δικαιούχου πληρωμής των εξόδων κηδείας να είναι πρώτο στο βιβλιάριο Τραπέζης
Σε περίπτωση που ο θανών/η θανούσα σε είχε προβεί σε απογραφή στην Υπηρεσία μας για το έτος 2013, απαιτείται να προσκομίζεται πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του/της εάν ήταν εν ενεργεία υπάλληλος.

Παρατηρήσεις:

  • Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά
  • Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα δικαιούχου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από την δημόσια αρχή.